T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens
 

Procedure Geschilleninstantie én Klachtenregeling

Uw patiënt heeft een klacht. Wat nu?

U bent aangesloten bij de Geschilleninstantie en klachtenregeling van DOKh. Uw patiënt heeft een klacht over u en u wilt gebruik maken van de regeling. Op deze pagina leest u welke stappen u kunt nemen en welke verplichtingen u heeft.
Heeft u vragen over de procedure naar aanleiding van een klacht, dan kunt u altijd contact opnemen met DOKh.

Er samen uitkomen

Het doel van de klachtenregeling is om zo snel en laagdrempelig mogelijk een klacht af te handelen. Maak het niet groter dan het is, maar bagatelliseer de klacht ook niet. Natuurlijk probeert u in een persoonlijk gesprek met uw patiënt het probleem op
te lossen. Als u er samen uit komt, dan hoeft u verder geen actie te ondernemen. Lukt dit niet, dan bent u verplicht uw patiënt te wijzen op de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris. Deze kan de patiënt en de arts bijstaan in de afhandeling van de klacht. U reikt de folder "U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?" uit aan de patiënt. Het is van belang hier niet te lang mee te wachten. Als het conflict nog niet te hoog opgelopen is, dan heeft klachtbemiddeling de meeste kans van slagen. Het is verstandig uw aansprakelijkheidsverzekering in deze fase al op de hoogte te stellen van de klacht.

Klachtopvang en klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van DOKh verzorgt de opvang van de klacht van uw patiënt. Deze functionaris is onafhankelijk. Het is zijn of haar taak om de patiënt te helpen de klacht te formuleren, raad te geven en bij te staan in het proces van afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op.

Klachtbemiddeling

Bemiddeling gaat van start als beide partijen en de klachtenfunctionaris er van overtuigd zijn dat bemiddeling kan leiden tot oplossing van de klacht. Als beide partijen toestemming geven wordt binnen twee weken een eerste
bemiddelingsgesprek gevoerd.

Oordeel geformuleerd door arts

Als arts bent u verplicht binnen 6 weken na het indienen van de klacht uw patiënt te informeren over uw oordeel. Met een oordeel wordt bedoeld, dat u schriftelijk aangeeft welke beslissingen u over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen
en welke maatregel(en) u eventueel neemt. De termijn van 6 weken kan maximaal verlengd worden met vier weken, als u de patiënt daarvan tijdig op de hoogte stelt. 

Als beide partijen tevreden zijn over het oordeel, dan is de klacht hiermee afgedaan. Indien de patiënt niet tevreden is en de klachtenprocedure wil voortzetten, dan is er sprake van een geschil. Uw patiënt krijgt van u of van de klachtenfunctionaris de folder "U heeft een geschil met uw arts".

Een geschil

Een geschil wordt behandeld door de geschilleninstantie. Naast een rechter en secretaris hebben in de geschilleninstantie ook een arts en een patiëntvertegenwoordiger zitting. De geschilleninstantie toets altijd eerst of het voortraject volgens de regels is doorlopen. Vervolgens is er eerst een schriftelijk traject, waarin vaak ook informatie wordt opgevraagd. Daarna volgt meestal een hoorzitting. Binnen 6 maanden na het indienen van het geschil volgt een schriftelijke uitspraak. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen. De geschilleninstantie is bevoegd een schadevergoeding van maximaal €25.000,- toe te kennen.

Ter informatie

Download

Laatste nieuws