"Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen."
~ Woody Allen
 

Inschrijfprocedure en annulering

Inschrijving

U kunt zich op onze website per cursus digitaal inschrijven. U krijgt een bevestiging per e-mail van de cursus(sen) waarop u bent ingedeeld. Als de cursus waarop u heeft ingeschreven vol is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt deze lijst gebruikt (op volgorde van binnenkomst). Als de wachtlijst erg lang is, overwegen wij het organiseren van een herhaling van de desbetreffende cursus.

U kunt zich doorgaans inschrijven tot twee weken voor de cursusdatum.

Deelnemer heeft recht op een wettelijke bedenk-/opzegtermijn van 14 dagen. Dit kan tot twee weken voor de cursusdatum. Indien een deelnemer binnen twee weken voor een scholingsdatum inschrijft, ziet de deelnemer af van de wettelijke bedenk-/opzegtermijn van 14 dagen. Restitutie van cursusgeld (na annulering) is hierdoor niet mogelijk.

Kosten/betaling

De kosten staan vermeld bij de desbetreffende cursussen/scholingen. Op het inschrijfformulier treft u een machtiging aan waarmee u DOKh machtigt twee weken voor de betreffende cursus het inschrijfgeld van de door u te volgen cursus te incasseren. Indien de incassotermijn afwijkt voor een scholing, zal dit bij de scholing vermeld staan.

Huisartsen in opleiding betalen een gereduceerd tarief. Indien dit tarief niet vermeld staat bij de scholing kunt u contact opnemen met het secretariaat. Doorgaans geldt voor hen de helft van het cursusbedrag voor een huisarts die niet abonnee is van DOKh. Echter, dit kan in een enkel geval afwijken.

Als u bezwaar heeft tegen een machtiging, dan kunt u op het inschrijfformulier ook kiezen voor een factuur. Hiervoor zullen wij € 5,- per factuur in rekening moeten brengen.

Condities annulering scholing door deelnemer

Vanaf het moment van inschrijving is, tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus, bij annulering restitutie van de cursusgelden mogelijk, verminderd met € 25,00 administratiekosten. Annulering kan uitsluitend per e-mail aan het secretariaat (secretariaat@dokh.nl), na telefonisch contact, tel. 072 – 527 91 00).

Als datum geldt de datum dat het secretariaat uw schriftelijke annulering ontvangt. Daarna vindt geen restitutie meer plaats. Voor cursussen buiten de regio en blokcursussen geldt een andere regeling. Voor cursussen buiten de regio zullen deze apart vermeld worden. Voor blokcursussen geldt dat u onder bovengenoemde voorwaarden kunt annuleren, echter dit geldt alleen tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de eerste blokcursusdatum. Bij annuleringen ná deze eerste datum wordt het cursusgeld niet gerestitueerd! Als u één of meerdere cursusdata verhinderd bent of annuleert, zal er geen cursusgeld worden gerestitueerd. Omdat het niet mogelijk is halverwege een blokcursus een nieuwe cursist in te delen, is DOKh genoodzaakt deze annuleringsregeling toe te passen.

Indien een deelnemer binnen twee weken voor een scholingsdatum inschrijft, ziet de deelnemer af van de wettelijke bedenk-/opzegtermijn van 14 dagen. Restitutie van cursusgeld (na annulering) is hierdoor niet mogelijk.

Condities annulering scholing door DOKh en terugstorten gelden

In geval een docent (bijvoorbeeld wegens ziekte) verhinderd is een scholing te geven, zal DOKh alles in het werk stellen een vervangende docent te zoeken. Indien er een ontoereikend aantal deelnemers voor een scholing hebben ingeschreven, kan DOKh besluiten een scholing geen doorgang te laten vinden of de scholing naar een later tijdstip te verzetten. DOKh zal alle betrokkenen (deelnemers, docenten en mogelijke derden) hiervan z.s.m. in kennis stellen.
Indien DOKh genoodzaakt is een scholing te annuleren, kan de deelnemer hier geen rechten aan ontleden. In geval de deelnemer reeds betaald heeft voor de scholing, zal DOKh alle reeds ontvangen deelnemersgelden z.s.m., doch uiterlijk binnen 10 dagen, aan de deelnemer terugstorten.

Geheimhoudingsplicht

Alle in de scholingen behandelde documentatie, informatie en gebruikte materialen worden door alle partijen (deelnemers, organisatie, docenten en eventuele derden) vertrouwelijk behandeld. Hiermee wordt de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd.

Copyright

Op alle door DOKh verstrekte materialen (zowel op papier, digitaal of via de website) rust eigendomsrecht. Alle genoemde documentatie is en blijft eigendom van DOKh en mag geenszins worden vermenigvuldigd.

Scholingsaftrek

De scholingsaftrek over cursusgelden, betaald vanaf 1 januari 2004, bedraagt 100%. In het honorarium van de huisarts is standaard een onkostenvergoeding deskundigheidsbevordering opgenomen van ca. € 2.635,00 (voor een modale praktijk), exclusief FTO.