Voorwaarden groepsaansluiting Klachtenregeling

VOORWAARDEN Groepsaansluiting Klachtenregeling (incl. onafhankelijke klachtenfunctionaris)

U kunt als instelling een groepsaansluiting Klachtenregeling (incl. onafhankelijke klachtenfunctionaris) afnemen i.p.v. dat u dit op individueel niveau doet. U kunt er dus voor kiezen om dit samen met één of meerdere collegae (met wie u bedrijfsmatige zorgt verleent) af te sluiten. U kunt een keuze maken uit de volgende mogelijkheden tegen de vermelde tarieven (2018):
- maximaal 2 klachten per kalenderjaar voor € 55,00
- maximaal 4 klachten per kalenderjaar voor € 110,00
- maximaal 6 klachten per kalenderjaar voor € 165,00
- maximaal 8 klachten per kalenderjaar voor € 220,00
- maximaal 10 klachten per kalenderjaar voor € 275,00
Indien in de toekomst BTW-plicht ontstaat over deze diensten, dan verplicht de aangesloten zorgaanbieder zich om deze BTW alsnog af te dragen aan Stichting DOKh.

 • Alle collegae die vallen onder de interne regeling voldoen aan de volgende voorwaarden: u behoort allen bij een zogenaamde instelling; bent een rechtspersoon die bedrijfsmatige zorg verleent, een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of verlenen, alsmede een natuurlijk persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen. Te denken valt aan een samenwerkingsverband als bijv. een (kosten)maatschap, B.V., V.O.F. of een praktijk-niet zijnde huisartsenpraktijk (bijv. praktijkhouder die zelf geen praktijk voert).
 • Hieronder mogen ook vallen (vaste)waarnemers en HIDHA’s.
 • De groepsaansluiting Klachtenregeling (incl. onafhankelijke klachtenfunctionaris) kan voor meerdere collegae worden afgesloten, echter de aanmelding kan slechts door 1 persoon gedaan worden, de zogenaamde hoofdaansluiter.
 • De betaling van de kosten geschiedt dan in 1 x via deze hoofd-aansluiter middels dezelfde betaalwijze als deze hoofd-aansluiter dit voor zijn/haar aansluiting Geschilleninstantie heeft opgegeven.
 • Van degenen die onder de regeling vallen dient door de hoofd-aansluiter met naam en toenaam een opgave gedaan te worden aan DOKh. Hoofd-aansluiter verplicht zich, bij wijzigingen, deze lijst van aangeslotenen door te geven aan DOKh.
 • Degenen voor wie de groepsaansluiting Klachtenregeling geldt (n.a.v. de door de hoofd-aansluiter opgegeven namen) worden bij DOKh geregistreerd en krijgen hiervan jaarlijks (tegelijk met hun bewijs van aansluiting Geschilleninstantie) een vernoeming hiervan op de bevestiging.
 • Alle aangeslotenen zijn op de hoogte van de (voorwaarden van deze) groepsaansluiting Klachtenregeling (en zijn door de hoofd-aansluiter hierover ingelicht).
 • In geval een huisarts (aangesloten bij een groepsaansluiting Klachtenregeling) DOKh benadert voor inschakeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris, zal DOKh de huisarts (indien hij/zij geen individuele aansluiting Klachtenregeling heeft) vragen wie de hoofd-aansluiter is en bij hem of haar toetsen of de bewuste huisarts nog steeds gebruik mag maken van de afgesloten groepsaansluiting.
 • Alle collegae waarvoor de groepsaansluiting Klachtenregeling (incl. onafhankelijke klachtenfunctionaris) wordt afgesloten dienen zich individueel aangesloten te hebben bij de Geschilleninstantie. Dit wordt, in geval van het ontvangen van een klacht/geschil, getoetst. Is dit niet het geval, dan zal de klacht/geschil niet in behandeling genomen kunnen worden.
 • Bij het overstijgen van het maximum aantal klachten voor de gehele groep aangeslotenen binnen het lopende kalenderjaar, kan een klacht wel in behandeling genomen worden en wordt hiervoor € 75,00 (excl. btw) per uur voor alle betrokken in te huren specialisten worden berekend. De kosten hiervoor zullen gefactureerd worden aan degene aan wie de klacht gericht is. Het is in de praktijk dus mogelijk dat u een flinke rekening krijgt aangezien de limiet van het maximum aantal klachten van de groepsaansluiting reeds bereikt is. Hoe en wie de kosten van deze factuur betaalt, dient binnen de aangesloten groep gezamenlijk te worden opgelost. Debiteur is voor DOKh tegen wie de klacht gericht is.
 • Het is echter niet mogelijk om na het aansluiten van een maximum aantal klachten, dit maximum lopende het jaar aantal op te hogen. Dit is pas weer mogelijk bij het starten van een nieuw kalenderjaar en dit kan slechts geschieden door schriftelijke ophoging van het aantal klachten door de hoofd-aansluiter.
 • Een eenmaal afgesloten individuele Klachtenregeling kan niet met terugwerkende kracht worden geannuleerd of geld retour gestort. Het is de verantwoordelijkheid van de aansluiter om voordat hij of zij een individuele aansluiting Klachtenregeling neemt bij DOKh, eerst informeert of hij of zij bij een mogelijke groepsaansluiting Klachtenregeling aan kan sluiten.
 • De datum van ingang van de groepsaansluiting Klachtenregeling start altijd op 1 januari van dat lopende jaar.