"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself."
~ Andy Warhol
 

Algemene informatie

De Geschilleninstantie van DOKh is erkend door het ministerie van VWS.

De Geschilleninstantie is voor u van belang om te kunnen voldoen aan één van de eisen van de nieuwe klachtenwet: de Wkkgz. De Wkkgz verplicht u zich uiterlijk per 1 januari 2017 aan te sluiten bij een Geschilleninstantie. Daarnaast verplicht de Wkkgz u om een onafhankelijk klachtenfunctionaris aan te wijzen. Deze kan uw patiënt bijstaan in het geval deze een klacht heeft. En kan tussen u en de patiënt bemiddelen.
DOKh biedt u beiden:

Geschilleninstantie & Klachtenregeling

Wat doet de Geschilleninstantie DOKh en de klachtenfunctionaris

Indien uw patiënt een klacht heeft, zult u als zorgaanbieder met de klager in gesprek gaan met als doel er samen uit te komen. U dient uw patiënt te wijzen op de mogelijkheid dat hij/zij zich kan laten bijstaan door een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris staat uw patiënt bij maar kan daarnaast met toestemming van beide partijen bemiddelen. Lukt de bemiddeling niet of is de patiënt niet tevreden met uw oordeel dan is er sprake van een geschil. De patiënt kan een geschil voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie van DOKh. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel over het geschil binnen zes maanden en kan een schadevergoeding toekennen van € 25.000,-

U kunt er als arts voor kiezen tegen een kleine vergoeding de klachtenfunctionaris van DOKh aan te wijzen. Zo heeft u altijd beschikking over een onafhankelijke klachtenfunctionaris die conform de klachtenregeling van DOKh werkt. Deze klachtenregeling voldoet volledig aan de eisen die de wet (Wkkgz) daaraan stelt.

Het staat artsen vrij een klachtenfunctionaris aan te wijzen buiten DOKh voor de afhandeling van klachten.

U heeft de keuze uit de volgende aanmeldingen:

 • Geschilleninstantie én individuele Klachtenregeling (inclusief 2 klachten in behandeling genomen door de onafhankelijk klachtenfunctionaris).
 • Alléén een Geschilleninstantie. U regelt een Klachtenregeling elders.
 • Alléén een Individuele Klachtenregeling (inclusief 2 klachten in behandeling genomen door de onafhankelijk klachtenfunctionaris). U regelt een Geschilleninstantie elders.


LET OP: Startdata & berekening tarieven:

 • De Geschilleninstantie en Klachtenregeling hebben als startdatum de datum waarop de aanmelding bij DOKh is binnengekomen tenzij de ingevulde datum in de toekomst ligt. Dan wordt deze als startdatum gehanteerd.
 • Het tarief voor de Geschilleninstantie wordt berekend vanaf het lopende kwartaal waarin de ingangsdatum valt.
 • Het tarief voor de Klachtenregeling (ongeacht de ingangsdatum) wordt voor het volledige jaar in rekening gebracht.
 • Beide aansluitingen worden stilzwijgend verlengd en bij evt. opzeggen dient de opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk 31 oktober (uitsluitend aan emailadres: aansluiting@dokh.nl) van het lopende jaar te worden opgezegd.

Bent u HIDHA of waarnemer?

Huisartsen dienen zich individueel aan te sluiten bij de Geschilleninstantie. U bent verplicht ook een klachtenregeling aan uw patiënt aan te kunnen bieden. Daarvoor kunt u ook bij DOKh aansluiten. Dit kunt u doen via deze link.


Huisartsen in loondienst (HIDHA)

Een HIDHA valt voor zowel de Geschilleninstantie als de Klachtenregeling onder de regeling van de werkgever, mits de werkgever genoemde aansluiting heeft DOKh.


Waarnemers dienen individueel in te tekenen bij de Geschilleninstantie van DOKh. Voor de klachtenregeling (waaronder inzet klachtenfunctionaris) kunt u met uw opdrachtgever(s) nader overeenkomen dat u onder de voorzieningen van de betreffende opdrachtgever(s) valt. U kunt uiteraard ook zelf aansluiten bij een klachtenregeling of de klachtenregeling van DOKh. Dit raden we aan als u in veel verschillende praktijken werkzaam bent. Dan hoeft u dit niet afzonderlijk met elke werkgever overeen te komen. Dit kunt u doen via deze link.

Leden Amstelland Zorg B.V.

Amstelland Zorg B.V. heeft voor al hun leden een collectieve overeenkomst met DOKh voor het Nascholingsabonnement, de Geschilleninstantie en de Klachtenregeling.

Leden HKN
HKN (Huisartsenzorg in de Kop van Noord-Holland) heeft voor al hun leden een collectieve overeenkomst met DOKh voor de Geschilleninstantie.

Tarieven huisarts, basis-arts, waarnemer, zelfstandig POH:

 • Geschilleninstantie én individuele Klachtenregeling: € 200,- per jaar.
 • Alléén een Geschilleninstantie: € 145,- per jaar. U regelt een Klachtenregeling elders.
 • Alléén een Individuele Klachtenregeling (inclusief 2 klachten in behandeling genomen door de onafhankelijk klachtenfunctionaris): € 80,- per jaar. U regelt een Geschilleninstantie elders.


Zelfstandig POH-GGZ, POH-Ouderenzorg of Basisarts?

Dan kunt u zich ook aansluiten bij de Geschilleninstantie e/o Klachtenregeling van DOKh. Dit kunt u doen via deze link.

Voor tarieven POH-GGZ en bedrijfsarts zie bovenstaande tarieven bij huisarts en waarnemer.

Bent u Arbo-arts of Bedrijfsarts?

Dan kunt u zich ook aansluiten bij de Geschilleninstantie e/o Klachtenregeling van DOKh. Dit kunt u doen via deze link.

Tarieven Arbo-arts en bedrijfsarts:

 • Geschilleninstantie én individuele Klachtenregeling: € 200,- + 21% btw per jaar.
 • Alléén een Geschilleninstantie: € 145,- + 21% btw per jaar. U regelt een Klachtenregeling elders..
 • Alléén een Individuele Klachtenregeling: € 80,- + 21% btw per jaar. U regelt een Geschilleninstantie elders.

Bent u Cosmetisch arts?

Cosmetisch artsen kunnen zich ook aansluiten bij de Geschilleninstantie e/o Klachtenregeling van DOKh. Dit kunt u doen via deze link. Verricht u tevens werkzaamheden als huisarts, dan bent u met deze regeling tevens gedekt voor huisartskundig werkzaamheden. Andersom niet.

Tarieven Cosmetisch artsen:

 • Geschilleninstantie én individuele Klachtenregeling (inclusief 2 klachten in behandeling genomen door de onafhankelijk klachtenfunctionaris): € 265,- + 21% btw per jaar.
 • Alléén een Geschilleninstantie: € 210,- + 21% btw per jaar. U regelt een Klachtenregeling elders.
 • Alléén een Individuele Klachtenregeling (inclusief 2 klachten in behandeling genomen door de onafhankelijk klachtenfunctionaris): € 80,- per jaar. U regelt een Geschilleninstantie elders.

Naast bovengenoemde bied DOKh u de volgende service:

Calamiteitencommissie

In artikel 11 onder a van de Wkkgz is vastgelegd dat u als zorgaanbieder iedere calamiteit moet melden aan de inspectie en een onafhankelijk onderzoek moet laten verrichten door een calamiteitencommissie indien de inspectie daarom verzoekt. DOKh biedt deze onafhankelijke calamiteitencommissie. De calamiteitencommissie van DOKh werkt overeenkomstig de eisen die de inspectie daaraan stelt. Een eventuele aansluiting hoeft alleen gedaan te worden door de praktijkhouder of een vertegenwoordiger van een maatschap.

Het doel van deze melding is via een onderzoek te achterhalen welke blinde vlekken er in de praktijkvoering zijn geweest die geleid hebben tot de calamiteit. Uit het onderzoek haalt de zorgaanbieder maatregelen teneinde de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Nadat u als zorgaanbieder de calamiteit gemeld heeft, vraagt de inspectie u de melding verder te onderzoeken.
Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een commissie die voldoende deskundig is en bij voorkeur bestaat uit onafhankelijke personen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de disciplines die betrokken zijn bij de calamiteit. Tijdens het onderzoek moet gebruik gemaakt worden van een analysemethode zoals bijvoorbeeld PRISMA of SIRE. Eventuele tekortkomingen die geconstateerd worden dienen te leiden tot SMART geformuleerde verbetermaatregelen.
De onderzoekscommissie stelt na het onderzoek een rapport op. Het onderzoek van de calamiteitencommissie richt zich vooral op het analyseren van het gebeuren. De calamiteitencommissie gaat vertrouwelijk met alle informatie om. De nadruk ligt op het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en niet op de schuldvraag.
De zorgaanbieder stuurt het rapport van het onderzoek naar de inspectie en geeft aan welke verbetermaatregelen hij/zij getroffen heeft om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren.
DOKh heeft een calamiteitencommissie opgericht welke volledig voldoet aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg hieraan stelt.
De calamiteitencommissie van DOKh bestaat uit twee of meer leden passend bij de betreffende beroepsgroep. De calamiteitencommissie van DOKh is onafhankelijk, bevoegd en bekwaam en werkt volgens de analysemethode PRISMA.
Een calamiteitencommisie wordt (in tegenstelling tot de Geschilleninstantie en de Klachtenregeling) niet op individueel niveau afgesloten, maar geldt voor de gehele praktijk/maatschap.

LET OP: Startdata & berekening tarieven:
U kunt zich als praktijkhouder of maatschap aansluiten bij de calamiteitencommissie van DOKh voor:

 • € 95,00 per jaar of
 • € 70,00 per jaar indien u al aangesloten bent bij de Geschilleninstantie van DOKh.
Indien u btw-plichtig bent wordt bovengenoemd tarief verhoogd met 21% btw.

Een aansluiting bij de calamiteitencommissie loopt per kalenderjaar. Eventuele latere aanmeldingen gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari jl. Een aansluiting wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

U kunt ook van de calamiteitencommissie van DOKh gebruik maken indien u zich niet aansluit. U betaalt dan per calamiteit. De kosten hiervoor zijn minimaal € 3.000,- per onderzoek (excl. btw). Afhankelijk van de complexiteit van de calamiteit kan dit bedrag oplopen.

Meer informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Femke Moerbeek (fmoerbeek@dokh.nl).