Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kunnen de gevolgen groot zijn voor zowel de klager als beklaagde. Het is voor beide partijen belangrijk om te weten of de klacht gegrond is of niet.

Een zorgvuldige en eerlijke behandeling van een klacht over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag is van groot belang. Stichting DOKh heeft daarom een Klachtencommissie samengesteld die ter zake kundig is. Deze klachtencommissie bekijkt de klacht objectief en geeft een onafhankelijk oordeel. In de klachtencommissie zitten leden met kennis van zaken te weten een:

  • Advocaat met kennis van arbeidsrecht en/of strafrecht
  • Lid waarheidsvinding
  • POH-GGZ medewerker
  • Secretaris

Melding

Een klacht over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kan bij de klachtencommissie gemeld worden of door de klager (door tussenkomst van de vertrouwenspersoon) of door een werkgever, bestuurder of andere verantwoordelijke bij wie klager melding heeft gedaan over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.

Het melden kan via de mail of telefonisch. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend.

De klager en beklaagde worden geïnformeerd over de te volgen procedure. Voor meer informatie over deze procedure raadpleegt u het reglement van de Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen.

Hoorzitting

Klager wordt gevraagd een gemotiveerde klacht in te dienen. De beklaagde wordt gevraagd een reactie daarop te geven. Na ontvangst van de klacht en de reactie daarop wordt een hoorzitting ingepland. Bij de hoorzitting zijn aanwezig een advocaat, bedrijfsarts, ggz-medewerker en secretaris.

De secretaris maakt een verslag van de zitting. Het verslag is een weergave van de zitting.

Het principe van hoor en wederhoor

De commissie past hoor en wederhoor toe.

Rapport

Na het bestuderen van de klacht en hetgeen naar voren is gebracht tijdens de hoorzitting wordt een uiteindelijk rapport door de commissie opgesteld. In dit rapport wordt een oordeel gegeven over de klacht en een advies over passende maatregelen.

Het rapport wordt verzonden aan klager en beklaagde en aan de werkgever, bestuurder of ander verantwoordelijke van het samenwerkingsverband.